Botschaft in China

Deutsche Botschaft in China:
Peking 17, Dong Zhi Men Wai Da Jie
Chaoyang District
Beijing, 100600
Tel.: +86 10 85 32 90 00
Fax: +86 10 65 32 53 36 (auch DSM)

Österreichische Botschaft in China:
Jianguomenwai
Xiushui Nanjie 5
Beijing 100600
Tel.: +86 10 6532-9869
Fax: +86 10 6532-1505

Schweizer Botschaft in China:
Sanlitun Dongwujie 3
Beijing 100600
Tel.: +86 10 8532 8888
Fax: +86 10 6532 4353

TOP